Forretningsområder / Fogedforbud

Fogedforbud

Fogedretten kan efter begæring fra en part nedlægge et såkaldt fogedforbud. Et fogedforbud kan indeholde forbud mod eller påbud om, at modparten midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger. Der kan eksempelvis være tale om, at et medie eller et forlag forbydes at offentliggøre oplysninger, som parten hævder at have ret til at kræve hemmeligholdt.
 
Det kan udgøre en strafferetlig handling, såfremt et fogedforbud forsætligt overtrædes. Straffen kan udgøre bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Herudover kan modparten pålægges at betale erstatning til parten.
 
Fogedretten kan bestemme, at parten som betingelse for fogedrettens meddelelse af forbud eller påbud skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres modparten ved forbuddet eller påbuddet.
 
Da et fogedforbud er et midlertidigt retsskridt, skal den part, der påstår at ville blive krænket, inden 2 uger efter at afgørelsen om at meddele forbud eller påbud er endelig, anlægge eller indlede en egentlig retssag om spørgsmålet. I modsat fald bortfalder fogedforbuddet.
 
Hvis det viser sig, at der ikke var helt eller delvist grundlag for fogedforbuddet, skal parten betale erstatning for tab og godtgørelse for tort til modparten.

Dine kontaktpersoner

Følgende jurister varetager sager inden for området Fogedforbud:
 
 
 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 05