Forretningsområder / Fogedforbud

Fogedforbud

Retten kan efter begæring fra en part nedlægge forbud mod eller meddele påbud om, at modparten midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger. Der kan eksempelvis være tale om, at et medie eller et forlag forbydes at offentliggøre oplysninger, som parten hævder at have ret til at kræve hemmeligholdt.
 
Det kan udgøre en strafferetlig handling, såfremt et forbud eller påbud forsætligt overtrædes eller tilsidesættes. Straffen kan udgøre bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Herudover kan modparten pålægges at betale erstatning til parten.
 
Retten kan bestemme, at parten som betingelse for rettens meddelelse af forbud eller påbud skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres modparten ved forbuddet eller påbuddet.
 
Den part, der påstår at ville blive krænket, skal inden 2 uger efter at afgørelsen om at meddele forbud eller påbud er endelig, anlægge eller indlede en egentlig retssag om spørgsmålet. I modsat fald bortfalder forbuddet/påbudet.
 
Hvis det viser sig, at der ikke var helt eller delvist grundlag for forbuddet/påbudet, skal parten betale erstatning for tab og godtgørelse for tort til modparten.