Fakta

Bankoplysninger:
Bankforbindelse: Sydbank
Kgs. Nytorv Afdeling
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

Klientkonto:
Reg.nr.: 8075
Konto: 1904600
IBAN-nummer DK4480750001904600
BIC-kode: SYBKDK22

Vores klientoplysninger

Elvang & Partnere Advokatpartnerselskab, CVR.nr.: 44537214, er organiseret som et advokatpartnerselskab.
 
Elvang & Partnere er etableret på adressen Bredgade 27, 1260 København K. Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 33 75 76 77 og på e-mailadressen elvang@elvang.dk.  
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 
Alle advokater hos Elvang & Partnere er omfattet af Elvang & Partneres ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos:
 
Codan Forsikring
Midtermolen 7
2100 København Ø
 
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Elvang & Partnere uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
 
Elvang & Partnere anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 
... 
 
Elvang & Partnere samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Elvang & Partnere har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 
...
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
 
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk
 
...
 
I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Elvang & Partnere og/eller utilfredshed med en af Elvang & Partneres advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller advokatens adfærd til:
 
Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
 
...
 
§16-underretning til vores klienter i henhold til hvidvaskloven:
Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi forpligtet til at give dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.
 
...
 
Elvang & Partnere har en klientbankkonto i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
 
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside: https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen 

Elvang & Partnere

Bredgade 27
1260 København K
Tel +45 33 75 76 77