Fakta

Bankoplysninger:
Bankforbindelse: Sydbank
Kgs. Nytorv Afdeling
Kgs. Nytorv 30
1050 København K

Klientkonto:
Reg.nr.: 8075
Konto: 0001340912
IBAN: DK2980750001340912
SWIFT: SYBKDK22
CVR.nr.: 25110900 

Om os

Elvang & Partnere advokatfirma, CVR.nr.: 25110900, er organiseret som et interessentskab.
 
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 
Alle advokater hos Elvang & Partnere er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning som følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen og garantiordningen er tegnet hos:
 
HDI Global Specialty SE, Danmark
Indiakaj 6, 1. sal
2100 København Ø
 
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Elvang & Partnere uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
 
Elvang & Partnere anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 
Elvang & Partnere samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Elvang & Partnere har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.
 
Advokaterne hos Elvang & Partnere er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
 
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk
 
Klage i anledning af advokatrådgivning og salærklage kan indbringes for:
 
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
 
§16 underretning til vores klienter i henhold til hvidvaskloven:
Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er vi forpligtet til at give dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Elvang & Partnere afdelinger

København
Bredgade 27
DK-1260 Copenhagen K
Tel +45 33 75 76 77

Hillerød
Torvet 9, 1.
DK-3400 Hillerød
Tel +45 48 20 68 01