Forretningsområder / Sagen "Villa Leth"

Sagen "Villa Leth"

Elvang & Partnere, Advokat (H) Lars Bastholm, har siden 2017 bistået familien Lauritsen, der er nærmeste nabo til det i medierne meget omtalte byggeprojekt på Sigridsvej 25, Hellerup, ejet af Jan Leth Christensen. Nedenfor kan findes udvalgte dokumenter angående sagen.

For så vidt angår selve byggeprojektet, vil en kælder normalt have samme omfang som selve huset. Men Gentofte kommune har godkendt, at der på opføres et hus på knap 200 m2 i stue/grundplan (og med første sal ca. 290 m2), men med en kælder på næsten 500 m2. Dette vel at mærke med indvendig højde, som ved en normal stueetage. Altså en kælder, der er næsten 2½ x husets areal, hvori der i øvrigt bliver isat panoramavinduer, som i en normal stueetage.

Gentofte Kommune har ligeledes godkendt, at den i øvrigt plane grund terrænhæves, hvorefter grundens nye niveau bliver noget højere end det oprindelige. Ingen andre ejendomme i området har fået lov til noget sådant, og Gentofte Kommune har meddelt, at det i øvrigt ikke vil blive tilladt fremadrettet.

Gentofte Kommune har endeligt godkendt, at byggeriets højde beregnes ud fra den nye hævede terrænkote, Dette i stedet for som normalt ud fra naturligt terræn, eller på kuperede grunde ud fra middelværdien af grundens kote. Vilkåret medfører således en yderligere forhøjelse af byggeriet.

Alt i alt kommer stueetagens gulv at ligge mere 2 meter over terræn. Af lokalplanen fremgår, at gulvkote ikke må være højere end 60 cm over terræn.

I forbindelse med processen, har naboen i februar 2017 nedsavet det Kalmarhegn af træ, der uden indsigelser eller andet havde stået i skellet mellem mine klienters og naboens ejendomme i mere end 45 år. Naboen kræver, at mine klienter skal tåle, at der i skel i stedet for kalmarhegnet skal opsættes betonmur/”grønt hegn” på 3,14 meter over naturligt terræn, og at mine klienter i tilkøb skal betale halvdelen af udgifterne hertil.

Det af naboen nedsavede Kalmarhegn skal i øvrigt ikke forveksles med det hegn, som naboen opsatte på høfden mod stranden, og som Kommunen krævede bortfjernet via fogedretten.

Naboen har i øvrigt egenhændigt afskåret mine klienter fra at benytte den færdselsret på den østlige side af naboens ejendom, som mine klienter ifølge tinglyst servitut har, og har brugt løbende igennem mere end 40 år. Dette vistnok blandt andet fordi, at naboen i et vist omfang agter at bygge henover servitutområdet.

Byggeriet er nu gået i gang med meget betydelige gener for blandt andre min klienter til følge. Disse er i vist omfang beskrevet i Lars Bastholms mails af 19.06.18 til Gentofte Kommune, jf. nedenfor. Af kommunens svarmail af 20.06.18 synes at kunne udledes, at Gentofte Kommune vurderer, at henset til projektets gennemførelse går forud for naboernes og andres sikkerhed. 
 
Asger Lauritsen har i mail af 25.06.18 (klik her) beskrevet den sikkerhedsrisiko, som byggeriets faktiske udførelse udgør for dem, der befinder sig i mine klienters have.
 
Forinden nedbankningen af den omtalt spuns var det opsatte byggehegn mod mine klienters ejendom blevet fjernet, idet dette stod i vejen for spunsningen, der blev fortaget helt op ad skel. Mine klienters ejendom stod dermed helt ubeskyttet.
 
I forbindelse med spunsningen skete der en nærmest total ødelæggelse/fældning af mine klienters træer og beplantning, som indtil da havde stået inde på mine klienters ejendom, opad skel og op ad først Kalmarhegnet og dernæst ad byggehegnet. Der var tale om 40-50 år gamle træer, som igennem tiden var blevet passet og plejet. Træerne var meget langsomt voksende og var stedsegrønne. Indtil modpartens ødelæggelse heraf havde de en højde på 6-8 meter. 

Byggeriets volumen, herunder udgravningen til den 500 m2 store kælder, medførte meget store rystelser i hele området og i nabohusene. Der kan meget vel været sket skader på mine klienters og andres huse, i og med, at disse huse er opført på én stor sandbanke, og i øvrigt slet ikke er bygget til at modstå sådanne rystelser.
 
Mine klienter har fået medhold i følgende afgørelser:
 
- Hegnsagen
- Byretssagen om hegn, færdselsrets og 12-alen servitut
- Landsrettens omkostningsafgørelse om hegn, færdselsret og 12-alen servitut
- Skelforretningen
- Hegnssagen angående omkostningerne ved skelforretningen
- Byretssagen angående samme omkostninger
- Landsretssagen angående samme omkostninger
 
Vi mangler afgørelser fra:

- Statsforvaltningen
- Planklagenævnet
- Byretten angående ødelagte træer

 Herudover har kommunen fået medhold i følgende afgørelser:  

- Fogedforbudsagen angående hegnet på stranden
- Klagesagen angående stranden i Naturklagenævnet
 
Yderligere informationer angående sagen kan fremsendes ved henvendelse til Advokat Lars Bastholm, lba@elvang.dk.

Siden opdateres løbende.
 

Fælleshegn, færdselsret, mv:

 

Skelforretningen

 

Klagesagerne angående byggetilladelsen:

 

Byggeprocessen:

 

Ødelagte træer og terrasse:

Kontaktperson

 
Advokat (H)
Tel. 33 75 76 05